REABILITARE SEDIU PRIMARIE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, IN COMUNA ION NECULCE, JUD. IASI

REABILITARE SEDIU PRIMARIE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, IN COMUNA ION NECULCE, JUD. IASI

  • rezumat proiect –

Comuna Ion Neculce, reprezentata prin Primarul Gheorghe Valeanu, a semnat pe data de 10 august 2018 contractul de finantare pentru proiectul “ REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI”, Cod Smis: 116722.

Proiectul se derulează prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020

Axa prioritara 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Scopul proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice în Comuna Ion Neculce din judetul Iasi.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice a sediului primariei comunei Ion Neculce.

Obiectivul specific al proiectului

Cresterea eficientei energetice a cladirii primariei Ion Neculce prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii si a masurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului.

BENEFICIARI DIRECTI:

-Comuna Ion Neculce în calitate de beneficiar al finantarii (prin ajutorul public nerambursabil pe care il va primi);

-angajatii din cadrul primariei care îsi desfasoara activitatea în sediul administrativ al primariei ;

-locuitorii comunei Ion Neculce (5445 locuitori în 2011, conform Recensamântului), care în calitate de contribuabili se vor deplasa la sediul primariei pentru diverse motive.

BENEFICIARI INDIRECTI

-furnizorii de servicii de consultanta, proiectare si inginerie, diriginte de santier, audit energetic, expertiza tehnica, informare si publicitate, prin elaborarea documentatiilor necesare depunerii si implementarii proiectului (cerere de finantare + anexe, DALI, studii de specialitate, proiect tehnic, materiale de informare si publicitate) si de supervizare a lucrarilor de construcþii;

-firma de lucrari de constructii;

-Trezoreria orasului Târgu Frumos, deoarece contul prin care se vor face tranzactiile cu AM POR este deschis la aceasta;

-institutii publice care elibereaza autorizatii si avize;

-furnizorii de diferite materii, materiale si utilitati.

DESCRIEREA INVESTITIEI

Principalele lucrari de interventie aferente investitiei de baza sunt:

•Realizarea termosistemului exterior prin desfacere tencuieli exterioare existente, placare cu un termosistem de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime si executarea tencuielilor exterioare;

•Realizarea termoizolatiei la nivelul soclului din polistiren extrudat de 5 cm;

•Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala de 25 cm grosime;

•Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati pentru accesul în cladire;

•Înlocuirea usii de acces de la G.S. de la nivelul parterului, cu o usa de 0.85 m, pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

•Realizarea unei încaperi destinate grupului sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;

•Crearea de goluri noi pentru a pastra fluxul de circulatie de la nivelul parterului;

•Înlocuirea streasinii înfundate existente cu o solutie realizata din lemn tratat corespunzator antiseptic si ignifugat;

•Refacerea trotuarelor pentru înlaturarea apelor pluviale de lânga fundatii.

Interventii carora le corespund cheltuieli incadrate in proportie de 100% in catrgoria cheltuielilor neeligibile:

-Desfacere perete PVC (acces secundar)

-Perete gips carton (acces secundar)

-Inlocuire finisaje interioare

-Inlocuire balustrada (scara interioara)

-Inlocuire obiecte sanitare.

Cladirea care face obiectul prezentului proiect este cladire de birouri, respectiv se desfasoara activitatile administrative si de conducere ale primariei comunei Ion Neculce, iar regimul de ocupare este permanent. În cadrul acesteia nu sunt spatii închiriate, date în folosinta gratuita, concesionate unor persoane juridice.

Cladirea nu este din tipul cladirilor de locuit colective sau asimilate ale acestora si nici nu se desfasoara activitati sociale în cadrul acesteia.

Conform Anexei 3.1.B.4 – Harta cu zonarea climatica a României, cladirea este amplasata în zona III (-18 grade Celsius).

Regimul de înaltime este P+1, conform extrasului de carte funciara atasat la prezenta cerere de finantare, iar anul construirii este 1988.

Aria construita este de 358 mp, aria construita desfasurata este de 713 mp, suprafata utila este de 596,05 mp si aria utila încalzita este de 596.05 mp.

În prezent cladirea este încalzita cu centrala proprie. Pentru asigurarea energiei, în prezent, nu sunt montate sisteme care produc energie din surse regenerabile. Cladirea nu este amplasata în zone de protectie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate aprobate potrivit legii.

Prezentul proiect nu a fost încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finantare si nici nu a fost demarata executia de lucrari.

Beneficiarul finantarii nerambursabile este Comuna Ion Neculce

Durata de implementare a Proiectului este de 50 luni (1 februarie 2017-31 martie 2021)

Locatia proiectului : sat Razboieni, comuna Ion Neculce, judetul Iasi

Valoarea totala a proiectului este de 1.480.822,33 lei, din care:

  • Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 416.029,02 lei
  • Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 63.627,94 lei
  • Cofinantarea eligibila a Comunei Ion Neculce: 9.788,94 lei
  • Valoarea neeligibila inclusiv TVA: 991.376,43