strategice de dezvoltare durabilă a localității

 

Prin Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020 sunt următoarele obiective strategice şi de dezvoltare (direcţii de dezvoltare) ale comunei Ion Neculce:

 • Modernizarea şi dezvoltarea căilor de transport:
 • reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti,
 • asfaltarea întregii reţele de drumuri clasificate în drumuri interioare care sunt pietruite şi reprofilarea lor,
 • marcarea corespunzătoare a drumurilor comunei,
 • realizarea şi amenajarea de noi drumuri săteşti în zonele de extinderi ale intravilanelor şi asfaltarea acestora,
 • reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Ion Neculce,
 • decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi în vederea colectării apelor pluviale,
 • amenajarea de spaţii de parcare;,
 • amenajarea staţiilor de călători în vederea asigurării condiţiilor optime de aşteptare, informare, îmbarcare şi debarcare,
 • reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Ion Neculce şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri, acolo unde este necesar,
 • refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a lungul drumurilor aferente comunei.

 

 • Modernizarea echipării edilitare:
 • extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă,
 • extinderea sistemului centralizat de canalizare,
 • extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale,
 • modernizarea iluminatului public și înființarea în zonele în care acesta lipsește,
 • conectarea de noi abonaţi la reţeaua telefonică,
 • conectarea la Internet, extinderea reţelei de telefonie fixă, instalarea unor antene de telefonie mobilă, extinderea TV prin cablu, TV digitală,
 • semnalizare modernă cu barieră a trecerii la nivel cu cale ferată,
 • construire pasarele pietonale,
 • înființare sistem de supraveghere în punctele cheie ale comunei
 • înființare unui parc fotovoltaic la nivelul comunei

 

 • Reabilitarea şi construirea de noi obiective socio-culturale
 • construire grădinițe cu program scurt și program prelungit
 • construire școli primare
 • reabilitare și modernizare școli
 • modernizarea şi dotarea corespunzătoare a bazelor sportive aferente şcolilor din comuna Ion Neculce: săli de sport cu dotările corespunzătoare (vestiare, duşuri, materiale sportive) şi terenuri de sport,
 • îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor cu calculatoare şi soft didactic), cămin cultural şi bibliotecă,
 • construirea unui dispensar cu cabinete medicale de specialitate şi echiparea cu aparatură modernă de specialitate a acestora,
 • construire centru de consiliere psihosocială,
 • amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii,
 • înființarea unui cămin cultural,
 • înființarea unui post de poliție al comunei,
 • restaurarea bisericii din satul Buznea (monument istoric inclus în patrimoniul național)
 • reabilitarea și modernizarea sediului primăriei
 • înființarea unei organizații (ONG) specializat pe diverse domenii: folclor, dansuri, evenimente folclorice, atelier de meștesugărit: șesături, broderia, cusături.

 

 • Dezvoltarea economiei:
  • Dezvoltarea agriculturii:

– stimularea asocierii proprietarilor de terenuri;

– organizarea şi construirea de ferme vegetale şi pentru creşterea animalelor;

– creşterea gradului de mecanizare în agricultură (îmbunătăţirea şi extinderea parcului existent de tractoare şi maşini agricole);

– aplicarea de asolamente echilibrate (asolamente legumicole, asolamente furajere, asolamente pentru culturi de câmp), cu plante premergătoare şi intercalate pentru creşterea capacităţii de producţie a solurilor;

– eficientizarea activităţilor agricole din comună (în special în extravilan) prin concentrarea proprietăţii agricole în ferme private;

– îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a acestora;

– înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale;

– sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli;

– dezvoltarea serviciilor pentru agricultură (chimizare, mecanizare, depozitare);

– acordarea de facilităţi şi stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în scopul împăduririi acestora.

 

 • Dezvoltarea prestărilor de servicii:

– înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a produselor agricole.

– modernizarea unităţii de servicii în domeniul întreţinerii şi reparării maşinilor şi utilajelor și înființarea unora noi,

– unitate de servicii de reparare articole personale şi gospodăresti,

– servicii de aprovizionare cu unelte agricole, seminţe, îngrăşăminte, substanţe pentru tratamente pentru exploataţiile agricole, furaje combinate pentru animale etc.

– managementul deşeurilor

 • Protecţia mediului:
 • managementul integrat al deşeurilor menajere, industriale;
 • implementarea de sisteme de monitorizare a calităţii factorilor de mediu (aer, apa, sol);
 • reconstrucţia ecologică a zonelor degradate;
 • stoparea poluării şi depoluarea pâraielor, inclusiv repopularea acestora;
 • reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apă, reţele de canalizare, gaze naturale);
 • stabilizarea versanţilor din apropierea căilor de acces – drumuri judeţene sau comunale afectate de alunecări de teren;
 • instituirea zonelor de protecţie sanitară la cursurile de apă,
 • dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi depozitare.

 

 • Dezvoltarea sectorului de servicii de gospodărire comunală:
  • Respectarea zonei de protecţie la cimitire (50 m);
  • Instituirea zonei de protecţie la captările de apă, rezervoare, staţii de pompare, staţii de clorinare.

 

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene pentru a finanța acțiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local.

Măsurile propuse în strategie sunt coerente cu Programele Operationale și PNDR finanţările ce fac obiectul Documentelor Strategice Naționale și Europene și Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014 – 2020.

Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea actiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.

Strategia de dezvoltare a comunei Ion Neculce 2015-2020 reprezintă un document cu caracter normativ şi prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale.

 

Etapele implementării strategiei de dezvoltare sunt:

 1. Adoptarea strategiei prin hotărâre de consiliul local.
 2. Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete de dezvoltare.
 3. Monitorizarea strategiei de către primar şi angajaţii primăriei.
 4. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie.
 5. Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde politicilor formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta a localităţii.

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.

Strategia de dezvoltare a comunei Ion Neculce, perioada 2015-2020 reprezintă etapa de realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea localităţii.

Succesul realizării strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare respectând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori ai implementării strategiei vor fi:

 1. Administraţia publică locală – Primarul, Consiliul Local, Primăria
 2. Locuitorii comunei
 3. Agenţii economici
 4. Investitorii străini
 5. Societatea civilă.