Infrastructura si utilitati

 

Alimentare cu energie electrică

Pe raza comunei Ion Neculce există reţea de linii electrice aeriene de înaltă tensiune, tensiune medie şi joasă tensiune. Alimentarea cu energie electrică a comunei Ion Neculce este realizată într-un procent de 90%, numărul gospodăriilor racordate fiind în creştere. Există, însă şi gospodarii neracordate din diverse motive precum lipsa fondurilor necesare pentru achitarea taxelor de branşare. În acest sens administraţia locală depune eforturi pentru a ajuta familiile nevoiaşe cu copii, să se racordeze la sistemul de energie electrică.

 

Alimentare cu apă și canalizare

Sistemul de alimentare cu apă a comunei Ion Neculce a fost înfiinţat în cea mai mare parte din surse proprii. În prezent sistemul de alimentare cu apă există în fiecare sat component, iar pe măsura extinderii suprafeţelor construite se extinde şi reţeua de alimentare cu apă.

Astfel prin fonduri europene a fost extinsă reţeaua de alimentare cu apă din satul Prigoreni. Sistemul de alimentare cu apă este amplasat pe partea stângă, în zona de siguranţă, a drumului comunal DC94, pe lungimea cuprinsă între localităţile Prigoreni, din comuna Ion Neculce şi Rediu, din comuna Brăeşti, judeţul Iaşi. Lungimea totală a reţelei extinse este de 460 m.

În comuna Ion Neculce, există un sistem centralizat de alimentare cu apă în întreaga comună, dar nu există şi sistemul de canalizare, evacuarea apelor uzate provenite din gospodării care nu au acces la un sistem de canalizare făcându-se la suprafaţa terenului prin scurgeri la rigole sau prin infiltrarea în sol, prin intermediul haznalelor nevidanjabile ceea ce conduce la poluarea solului şi respectiv a pânzei de apă subterană, precum şi cursurilor de apă de suprafaţă.

În luna noiembrie 2006 a fost demarat un proiect realizat din fonduri proprii, la nivelul comunei Ion Neculce ce prevede înființarea unei rețele parţiale de canalizare în sistem centralizat în satele Războieni, Prigoreni, Ion Neculce.

Sistemul centralizat de canalizare în satele Buznea şi Găneşti a fost înfiinţat prin proiectul finanţat prin fonduri europene în parteneriat cu Comuna Brăteşti (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Brăeşti – Ion Neculce). Reţeaua de canalizare este alcătuită din totalitatea canalelor şi construcţiilor accesorii care asigură colectarea şi transportul apelor de canalizare spre staţia de epurare sau direct în receptorul natural (cazul apelor de ploi în general). Construcţiile accesorii reţelei de canalizare constau din: cămine de vizitare (în aliniament, de racord, de intersecţie, de schimbare de panta, de secţiune sau de direcţie în plan), staţii de pompare, subtraversări de drum public. Lungimea conductelor de pompare ape uzate de pe teritoriul satelor Buznea şi Găneşti este de 12.300m, iar lungimea conductelor de pompare aferente SP 1 este de 1.100 m. Pe lungimea reţelei de canalizare au fost amplasate 214 cămine de vizitare. Canalele care colectează şi transportă apele uzate sunt amplasate în subteran în axul străzilor. Traseele reţelei de canalizare au fost prevăzute astfel:

-în localitatea Găneşti, traseul colectorului secundar este amplasat pe partea stângă a drumului local Buznea – Găneşti;

-în localitatea Buznea, traseul colectorului secundar este amplasat pe partea stângă a drumului local Buznea – Găneşti;

-în localitatea Buznea, traseul conductei de pompare ape uzate, de la SP.1, este amplasat pe partea dreaptă a drumului local pe lungimea căruia se desfăşoară.

Tronsonul de canalizare, ce a constituit extinderea reţelei de canalizare din localitatea Prigoreni, com. I. Neculce a fost realizat în prelungirea tronsonului existent pe traseul drumului comunal DC94 şi are o lungime totală de 460 m, ajungând până la hotarul dintre comuna Ion Neculce şi comuna Brăeşti, în zona localităţii Rediu, din comuna Brăeşti.

 

 

 

Alimentare cu gaz metan

Comuna Ion Neculce se află în apropierea unei sistem de distribuție gaze naturale combustibile – bine proporționat și echilibrat – sistemul de alimentare al Municipilui Târgu Frumos.

În comuna Ion Neculce alimentarea cu gaz există parțial, respectiv în satele Buznea, Gănești și Războieni.

Alimentarea cu gaze naturale a unei localități are drept consecință o reducere considerabilă a nivelului de poluare (randamentul centralelor termice fiind net superior randamentului sobelorș se diminuează astfel cantitățile de noxe evacuate în atmosferă – în special CO2 – principal  vinovat al ”efectului de seră” și implicit, al încălzirii globale.

În anul 2008 rețeaua de gaze naturale din satul Buznea a fost reabilitată și extinsă prin proiectul de investiții ”Reabilitarea și extindere rețea distribuție gaze naturale, în satul Buznea”. Astfel, a fost completat sistemul existent pentru ca fiecare locuitor al satului Buznea să aibă posibilitatea de a fi racordat prin intermediul uni branșament la rețeaua de distribuție gaze naturale – presiune redusă – din localitate. Alimentarea cu gaze naturale a satului Buznea presupunea realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale, parțial – independentă și distinctă, parțial reabilitată – prin înlocuirea unor tronsoane de conductă din oțel cu conducte PE 80, SDR 11. Proiectul de investiție a presupus reabilitarea rețelei de distribuție gaze naturale pentru alimentarea localității Buznea pe o lungime de 2.375m, dar și extinderea rețelei de distribuție presiune redusă. Extinderea rețelei urmărește trama stradală a zonei astfel încât lungimea traseelor să fie cât mai mică, asigurând în același timp condiții optime de alimentarea cu gaze naturale a diverșilor consumatori casnici, industriali sau de altă natură. Lungimea totală a rețelei extinse a fost de 12.182 ml.

 

FIȘA LOCALITĂȚII

DATE PRIVIND GOSPODĂRIREA COMUNALĂ

Nr. crt. Denuimirea localității (sat) Rețea de apă

(DA/NU)

Canalizare

(DA/NU)

Rețea de gaz

(DA/NU)

1. Războieni DA (100 %) DA (80%) DA (100 %)
2. Prigoreni DA (100 %) DA (100 %) NU
3. Ion Neculce DA (100 %) DA (100 %) NU
4. Buznea DA (100 %) DA (70 %) DA (90 %)
5. Gănești DA (100 %) DA (60 %) DA (20 %)
6. Dădești DA (100 %) NU NU

 

Alimentarea cu căldură

Alimentarea cu căldură se face fie prin sobe sau centrale termice cu lemne în satele Prigoreni, Ion Neculce şi Dădeşti, fie cu centrale termice cu gaz în satele în care există sistem de alimentare cu gaz – Buznea, Găneşti, Războieni.

Instituţiile publice din comuna Ion Neculce sunt alimentate cu căldură astfel:

 • sediul administrativ al primăriei – centrală alimentată cu gaze naturale
 • şcolile din satele Războieni şi Buznea – centrală alimentată cu gaze naturale, şcolile din Prigoreni şi Găneşti – centrală termică cu lemne
 • centrul de zi din Găneşti – centrală termică cu lemne
 • bisericile din Prigoreni, Ion Neculce, Dădeşti şi Găneşti – biserica veche sunt alimentate cu căldură prin centrale termice cu lemne, respectiv sobe cu lemne, iar bisericile din Buznea, Găneşti – biserica nouă, Războieni sunt alimentate cu căldură cu centrale termice cu gaze naturale.

 

Gospodărire comunală

Lucrările de gospodărire comunală din întreaga comună sunt realizate cu ajutorul oamenilor angajaţi în cadrul primăriei, dar şi cu cei de la ajutor social.

În ceea ce priveşte salubritatea la nivelul comunei Ion Neculce a fost semnat un contract de delegare servicii cu S.C. Termoserv Salub S.A., Târgu Frumos. Locuitorii din comună au încheiate contracte individuale de salubritate, deşeurile menajere ridicându-se săptămânal. Tariful serviciilor de salubritate este stabilit pentru persoanele fizice, acelaşi pentru fiecare gospodărie în parte indiferent de numărul de locuitori, iar pentru persoane juridice proporţional cu volumul deşeurilor.

 

Telefonie, cablu TV, internet

În funcţie de necesităţi locuitorii comunei sunt conectaţi atât la servicii de telefonie, cât şi la servicii de cablu TV. Operatorii din zona comunei sunt: Telekom şi UPC.

Conectivitatea la internet a locuitorilor este atât individuală cât şi centralizată. La nivelul comunei, în fiecare sat component există antene, achiziţionate de primărie din fonduri proprii, care le oferă cetăţenilor internet wireless gratuit. Pentru aceste servicii primăria achită serviciile  de mentenanţă şi cele de intervenţii, dacă este cazul.

 

Spații verzi

În comuna Ion Neculce nu există spaţii special amenajate cu destinaţia spaţii verzi.

 

Infrastructură

Teritoriul comunei Ion Neculce este străbătut de artere importante de circulație: E583, DC 94 – Prigoreni – Albești – Rediu – Brăiești, DC 95 – Războieni – Ion Neculce, DC 96 – Târgu Frumos – Burnea – Gănești, DC 120 – Târgu Frumos – Dădești – Giurgești, acestea asigurând legătura între satele comunei, legătura cu comunele vecine, precum și cu orașul Târgu Frumos și orașul Iași:

 • satul Războieni este străbătut de-a lungul său de drumul european E583
 • drumul comunal DC 94 face legătura cu E583 spre satul Prigoreni
 • drumul comunal DC 95 face legătura între satele Războieni și Ion Neculce
 • drumul comunal DC 96 leagă satele Gănești și Buznea de drumul european E583 în dreptul orașului Târgu Frumos
 • drumul comunal DC 120 face legătura între satul Dădești și orașul Târgu Frumos

Comuna Ion Neculce este străbătută de cale ferată Iași – Târgu Frumos – Pașcani la intrarea în satele Prigoreni și Buznea. Gara cea mai apropiată pentru locuitorii comunei este gara din orașul Târgu Frumos.

 

Drumuri modernizate

Drumurile sătești din satele Buznea, Prigoreni și Războieni, respectiv DS 137, DS 255, DS 955, DS 812, DS 876, au fost modernizate pe o lungime totală de 1.920m. Acestea au în prezent următoarea structură: 4 cm start de uzură, 5 cm strat de legătură, 12 cm strat piatră spartă, 20 cm strat de fundație de balast, 10 cm strat de formă din balast. Pentru scurgerea apelor durmurile au prevăzute rigole din beton și rigole carosabile din beton.

Drumul comunal DC 96 a fost modernizat în perioada 2008 – 2010 împreună cu drumurile locale din satul Buznea prin fonduri europene M322. Modernizarea drumului pe o lungime de 6.148 km a reprezentat realizarea unui sistem rutier tip suplu alcătuit dintr-un strat de uzură din beton asfaltic cu pietriș concasat în grosime de 4 cm pe strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat de 5 cm, pe o completare a stratului de fundație existent în grosime de 10 cm. Colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se va realiza prin șanțurile longitudinale prevăzute pe ambele părți sau pe o parte. Scopul lucrărilor de colectare a apelor pluviale este de a evita degradarea corpului drumului, reducerea portantei terenului de fundație, degradarea terenurilor limitrofe.

Tronsonul din Dc. 94, km. 2+300-3+000, tronson modernizat face parte din rețeaua de drumuri, locale-comunale și se află amplasat între localitățile Rediu, din comuna Brăești și Prigoreni, din comuna Ion Neculce. Drumul DC 94 are o lungime totală de 8,15 km, originea (km.0+000) se afla la limita cu DN28, strabate extravilanul și intravilanul localității Gănești, din comuna Ion Neculce, intravilanul și extravilanul localităților Rediu-Albești-Brăești, din comuna Brăești, și are destinația (Km.8+150) la intersecția cu DC 93, în localitatea Brăești.

DS 569, km. 0+000-1+000 face parte din rețeaua de drumuri, locale-sătești, a comunei Ion Neculce și se află amplasat în localitatea Războieni. Drumul are o lungime totală de 1,00 km, originea (km.0+000) se află la intersecția cu DN 28, străbate intravilanul localității Războieni și are destinația (Km.1+000) la limita localității Războieni, la intersecția cu linia C.F. Pașcani-Iași.

Tronsonul 2 din DC 95, km. 0+800-2+200, se afla amplasat între localitățile Războieni și Ion Neculce, din comuna Ion Neculce. Drumul DC 95 are o lungime totală de 2,50 km, originea (km.0+000) se află la intersecția cu DN 28, în intravilanul localității Războieni, strabate intravilanul localității Războieni – extravilanul dintre localitățile Războieni și Ion Necule și intravilanul localității Ion Neculce, și are destinația (Km.2+500) la intersecția cu DS 166, în localitatea Ion Neculce.

Tronsonul 3 din DS 166, km. 0+000-0+400 se află amplasat în localitatea Ion Neculce. Drumul DS 166 are o lungime totală de 1,00 km, și străbate intravilanul localității Ion Neculce.

Drumuri de interes local din comuna Ion Neculce în lungime totală de 8.075 km care sunt în curs de modernizare:

 • sat Dădești – DC 120, DS 171, DS 345,
 • sat Războieni – DS 2861, DS 2485, DS 2818,
 • sat Buznea – DS4177, DS273, DS555, DS29, DS651, DS732, DS764, DS900, DS 3681

Tronsoanele de drum ce urmează a fi modernizate sunt situate în intravilanul satelor Războieni, Buznea și în intravilanul și extravilanul satului Dădești. Structura finală a cestor drumuri va fi: fundație strat din balast în grosime de 10 cm, strat din piatră spartă în grosime de 12 cm, start de legătură din mixtură asfaltică în grosime de 5 cm, strat de uzură din mixtură asfaltică în grosime de 4 cm.

Pentru a facilita accesul la exploatațiile agricole au fost modernizate următoarele drumuri: DE3108 Prigoreni – Războieni, DE3304 Războieni – Buznea, DE4178 Buznea – Lungu Vântului. Lungimea totală a traseului modernizat este de 4,132 km.

Prin lucrările de modernizare și reabilitare a drumurilor din comună s-a urmărit crearea unor avantaje precum:

 • creșterea vitezei de transport,
 • asigurarea posibilităților de acces a mijloacelor auto, de intervenție în caz de necesitate (salvare, pompieri, poliție, intervenții, asigurare utilități publice),
 • asigurarea accesului la terenurile agricole și pășuni a locuitorilor din zonă creându-se astfel premisele dezvoltării exploatațiilor agricole și creșterii animalelor,
 • asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță a tronsoanelor de drum, în special în perioadele critice ale anului,
 • asigurarea legăturii cu rețeaua de drum județean și național,
 • crearea premiselor desvoltării ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei infrstructurii,
 • ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare prin asigurarea sistemului de scurgere a apelor de pe platforma drumului cât și de pe terenul înconjurător în conformitate cu legislația națională și europeană,
 • creșterea nivelului investițional,
 • diminuarea sau stoparea migrației populației active,
 • atragerea cadrelor medicale și didactice de specialitate,
 • crearea de noi locuri de muncă,
 • creșterea veniturilor populației, și implicit, a taxelor către bugetul local și de stat pe baza dezvoltării economice,
 • creșterea calității vieții,
 • reducerea sărăciei.

La nivelul comunei Ion Neculce mai sunt drumuri de interes care nu au fost supuse modernizării, drumuri care vor fi incluse în proiecte de investiții viitoare. Situația acestora este nefavorabilă traficului după cum reiese din foto atașate.

În prima etapă de modernizare a drumurilor sunt incluse următoarele drumuri:

 • Tronson I – DC96 – cu lungimea de 500m;
 • Tronson II – DS 434 – cu lungimea de 800m;
 • Tronson III – DS 290 – cu lungimea de 160m;
 • Tronson IV – DS 87 – cu lungimea de 220m

Acestea vor fi modernizate din fonduri proprii, iar structura rutieră propusă este:

 • 4 cm BAPC16,
 • 5 cm BADPC 25,
 • 12 cm piatră spartă,
 • scarificarea zestrei existente şi completarea cu strat de 10 cm de balas

 

Infrastructura pietonală nu lipsește din comuna Ion Neculce, în comună existând trotuare amenajate pentru circulația pietonală. Acestea au fost realizate atât prin accesarea de fonduri nerambursabile, cât și din fonduri proprii. Trotuarele amenajate sunt prezente de-a lungul drumurilor principale din comună precum: DE583, DC95, DC 96.