LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC IN CONFORMITATE CU LEGEA 544/2001

 

1)  SERVICIUL JURIDIC

 

 1. Situaţia trimestrială privind stadiul punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti prin

executor.           (conform Art.9.3 (5) din ROF)

 

 

2)  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE LOCALĂ

 

 1. Ordinea de zi ale şedinţelor Consiliului Local.
 2. Proiectele de hotărâri cu caracter normativ ce vor fi supuse aprobarii de către Consiliul

Local

 1. Hotărâri ale Consiliului Local care au caracter normativ
 2. Procesele verbale al şedinţelor Consiliului Local
 3. Dispoziţii ale Primarului Municipiului Giurgiu
 4. Cerere tip- Acord de funcţionare pentru persoane juridice
 5. Cerere tip- Acord de funcţionare pentru persoane juridice , activitate alimetatie publică
 6. Cerere tip- Acord de funcţionare pentru persoane juridice – orar
 7. Cerere tip- Acord vecini pentru funcţionare a persoanelor juridice.
 8. Cerere tip- Acord vecini pentru funcţionare a persoanelor juridice – orar
 9. Cerere tip- Acord asociatie de locatari pentru funcţionare a persoanelor juridice
 10. Cerere tip- Acord asociatie de locatari pentru funcţionare a persoanelor juridice – orar
 11. Acord persoana juridica privind dreptul de a-i fi retrasa autorizaţia de funcţionare
 12. Declaraţie pe proprie răspundere tip privind caracteristicile unitaţii de alimentaţie publică
 13. Acord persoana juridica privind dreptul de a-i fi retrasa autorizaţia de funcţionare – orar
 14. Cerere vânzare produse soldate
 15. Declaraţie de notorietate
 16. Model Lista de inventar pentru mărfuri de lichidat.
 17. Declaraţiile de avere ale Primarului, vice primarului, Administratorului Public şi ale

Consilierilor locali

 1. Declaraţiile de interese ale Primarului, vice primarului, Administratorului Public şi ale

Consilierilor locali

 

 

 

3)  DIRECŢIA DEZVOLTARE –Serviciul Lucrări Publice-Investiţii, Reparaţii, Întreţinere

 

Documentele ce pot fi de interes public se regăsec la serviciul Contabilitate şi Licitaţii şi au fost luate în evidenţă

 

4)  DIRECŢIA DEZVOLTARE –Biroul Proceduri Achiziţii, Contracte

 

 1. Anunţ privind procedura de atribuire prin Licitaţia Deschisă
 2. Anunţ privind procedura de atribuire prin Licitaţia Restrânsă
 3. Anunţ privind procedura de atribuire prin Dialog Competitiv
 4. Anunţ privind procedura de atribuire prin Negociere cu publicarea anterioară a unui anunţ

de participare

 1. Anunţ privind procedura de atribuire prin Negociere fără publicarea anterioară a unui anunţ de participare
 2. Anunţ privind procedura de atribuire prin Cerere de Ofertă
 3. Anunţ privind Concesionarea de terenuri
 4. Anunţ privind Închirieri de terenuri
 5. Comunicare privind atribuirea unui contract (indifernt de procedură)
 6. Comunicare a rezultatului unei licitaţii ce are ca obiect concesionarea de bunuri
 7. Anunţ privind organizarea de licitaţii referitoare la spaţii în incinta unutăţilor de învăţământ.
 8. Comunicare rezultatul licitaţiei pentru inchiriere de spaţii în cadrul instituţieilor de

învăţământ

 1. Raportul anual privind contractele de achiziţii publice (cel depus la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi monitorizarea Achiziţiilor Publice)
 2. Programul anual al achiziţiilor publice (necesităţi şi priorităţi)

 

 

5)  DIRECŢIA DEZVOLTARE –Compartimentul Proiecte Europene

 

 1. Lista proiectelor eligibile întocmite prin Fonduri Structurale (link-detalii pe alta adresa)

 

 

6)  DIRECŢIA DEZVOLTARE –Biroul Strategii Parteneriale şi Proiecte de Mediu

 

 1. Anunţ privind participarea la dezbaterile publice pe tema Actualizarea Strategiei de

Dezvoltare Locală

 1. Lista Proiectelor de mediu şi stadiul de implementare (actualizare periodică)
 2. Anunţ privind participarea la dezbaterile publice pe tema Dezvoltare Urbanistică şi

Gospodărie Comunala.

 1. Anunţ privind participarea cetăţenilor la dezbaterile publice pe tema Aprobării proiectelor

Locale cu Impact De Mediu

 1. Anunţuri privind desfăşurarea unor evenimente prilejuite de zilele naţionale şi internaţionale dedicate mediului
 2. Anunţ privind invitaţia de participare la activitatea de colectare a deşeurilor

 

 

 

7)  DIRECŢIA LOGISTICĂ –Birou Administrativ – nu este cazul

 

8)  DIRECŢIA LOGISTICĂ –Serviciul Relaţii externe, Promovare şi Cooperare

 

 1. Calendarul privind diverse activităţi şi programe care se desfăşoară în ţară sau străinătate şi la care participă Primăria Comunei Ion Neculce.
 2. Protocoalele încheiate între Primăria Comunei Ion Neculce şi parteneri externi din administraţia locală.
 3. Lista activităţilor periodice şi ocazionale legate de prezenţa Primăria Comunei Ion Neculce în cazul participării la reuniuni internaţionale, târguri, expoziţii, saloane şi simpozioane internaţionale
 4. Documentele ce atestă înfrăţirea dintre Primăria Comunei Ion Neculce şi alte primării ale altor localităţi din ţară şi străinătate.

 

 

29) DIRECŢIA LOGISTICĂ –Compartimentul Mass-Media, Relaţii Publice

 

 1. “Buletin Informativ”
 2. Anunţ privind subiectul (subiectelor)conferinţelor de presa, dacă este cazul.

 

 

 

30) DIRECŢIA LOGISTICĂ –Compartimentul Arhivă – nu este cazul

 

31) DIRECŢIA LOGISTICĂ –Compartimentul Tehnologia Informaţie – nu este cazul

 

32) DIRECŢIA LOGISTICĂ –Centrul de Informare şi Consiliere pentru Cetăţeni

 

33) DIRECTIA  LOGISTICA – Centrul de Informare şi Consiliere pentru Cetăţeni

 

 1. Program audienţe

 

 

 

34) DIRECŢIA SERVICII PUBLICE – Compartiment Control, Coordonare Asociaţii de

Proprietari

 

 1. Anunţ privind convocarea şedinţelor comune a Asociaţiilor de proprietari şi Furnizorilor de utilităţi

 

 

35) DIRECŢIA SERVICII PUBLICE – Compartimentul Învăţământ, Cultură-Sport –nu este cazul

 

36) DIRECTIA  SERVICII PUBLICE – Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii Utilitate

Publică

 

 1. Model Formular nr 2- cerere pentru eliberarea Acordului de principiu în vederea obţinerii

Certificatul de Urbanism şi Autorizaţiei de Construire. (persoană fizică sau juridică).

 

 1. Model Formular nr 3- cerere pentru emiterea avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al Municipiului Giurgiu (persoană juridică).
 2. Model Formular nr 4 – cerere pentru emiterea Avizului de execuţie aferente reţelelor trhnico-edilitare în regim de urgenţă (Avarie), pe domeniul public şi privat al municipiului Giurgiu.
 3. Model Formular nr 5 – cerere pentru prelungirea avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al Municipiului Giurgiu.
 4. Model formular nr 6 -Proces-Verbal de recepţie a lucrărilor privind aducerea terenului la

starea iniţială.

 1. Model formular nr 6A- Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului.
 2. Model Formular nr 7 extras din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

 

 

37) DIRECTIA  SERVICII PUBLICE – Biroul Situaţii de Urgenţă

 

 1. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor
 2. Măsuri şi reguli de prevenire a incendiilor pe perioada caniculară şi de secetă, arderea miriştilor,vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale.
 3. Plan de dezăpezire
 4. Regulamentul de ordine şi funcţionare a BSU.

 

 

38) DIRECTIA  PATRIMONIU – Compartiment Fond Funciar şi Registrul Agricol

 

 1. Model de cerere eliberare anexele 1 şi 2 pentru un imobil
 2. Model de cerere eliberare certificat cu situaţia terenurilor agricole
 3. Model de cerere pentru înscriere în registrul agricol
 4. Model de cerere pentru eliberarea unei adeverinţe necesară APIA
 5. Model de cerere pentru atribuire în folosinţă a unui teren pentru tineri
 6. Model de cerere pentru eliberarea unui certificat de producător
 7. Buletine periodice de avertizare fito-sanitară

 

 

39) DIRECTIA  PATRIMONIU – Compartimentul Patrimoniu, evidenţă proprietăţi şi cadastru

 

 1. Lista actelor necesare pentru depunerea unei solicitări în vederea obţinerea unei locuinţe

din fondul locativ.

 1. Formular de înscriere pe lista de prioritate la locuinţele construite de ANL
 2. Model cerere de înscriere pentru atribuirea unei locuinţe sociale
 3. Tabel nominal cu evidenţa solicitărilor pentru acordarea de locuinţe sociale
 4. Tabel nominal cu evidenţa solicitărilor pentru acordarea de locuinţe tip ANL

 

40) DIRECTIA  PATRIMONIU – Compartimentul Urmărire Executare Contracte

 

 1. Model de cerere pentru eliberarea Acordului privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu- persoană juridică.
 2. Model de cerere pentru eliberarea Acordul preivind ocuparea temporară a domeniului

public sau privat am municipiului Giurgiu – persoană fizică

 1. Model de cerere pentru prelungirea Contractului de locaţiune pentru utilizarea temporară

a domeniului public- persoană juridică .

 1. Model de cerere pentru prelungirea Contractului de locaţiune pentru utilizarea temporară

a domeniului public- persoană fizică .

 

 

 

41) DIRECTIA  PATRIMONIU – Serviciul Fond Locativ

 

 1. Model de cerere pentru achiziţionatea unui apartement din fondul locativ
 2. Model de cerere pentru prelungirea unui contract de închiriere
 3. Model de cerere pentru schimbarea titularului de contract de închiriere
 4. Model de cerere pentru schimb de locuinţă din fondul locativ
 5. Model de cerere pentru modificarea contractului de închiriere
 6. Model Contract de Vânzare-Cumpărare a unei locuinţe din fondul locativ
 7. Model Contract de închiriere a unei locuinţe din fondul locativ
 8. Model de cerere pentru eliberarea unei adeverinţe de plată integrală la contractele de

vânzare –cumpărare cu plata în rate

 1. Model de cerere pentru eliberarea unei adeverinţe către notariatele publice în vedrea efectuării succesiunii

 

 

42) ARHITECT ŞEF – Compartimentul Arhitectură Urbană şi Amenajarea Teritoriului – nu este cazul.

 

43) ARHITECT ŞEF – Serviciul Autorizaţii şi Documentaţii de Urbanism

 

 1. Lista Certificatelor de Urbanism emise lunar
 2. Lista Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare emise lunar
 3. Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
 4. Model de cerere pentru emiterea crtificatului de urbanism
 5. Model de cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
 6. Model de cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
 7. Planul Urbanistic General
 8. Regulamentul Local de Urbanism

 

 

44) DIRECŢIA ECONOMICĂ – Serviciul Buget

 

 1. Model

87.

 

 

 

45) DIRECŢIA ECONOMICĂ – Compartimentul Financiar-Contabilitate

 

 1. Model

 

 

46) DIRECŢIA ECONOMICĂ – Compartimentul Resurse Umane- Organizarea muncii

 

 1. Declaraţiile de avere ale angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate a primarului
 2. Declaraţiile de interese ale angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate a primarului
 3. Codul etic şi de integritate a l funcţionarilor publici şi al a personalului Contractual
 4. Model de formular de înscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante
 5. Model de declaraţie pe proprie răspundere conform art. 49, alin 1, lit.g din HG ne

611/2008

 

 

47) COMPARTIMENTUL AUDIT  INTERN

 

48) COMPARTIMENTUL CONTROL MANAGERIAL INTERN

 

49) COMPARTIMENTUL SISTEME DE MANAGEMENT

 

50) COMPARTIMETUL CABINETUL PRIMARULUI